Φωτοβολταϊκό σύστημα 2Χ10kw

Τοποθέτηση σε δώμα

Στην Κοίμηση Σερρών τοποθετηθηκαν 2 φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 10kw έκαστο. Τα συστήματα τεθηκαν σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2012 και συνολική εκτιμώμενη απόδοση είναι 30.000 kwh.